CSCGM Program Grantors and Sponsors

Slideshow image
Cancer Support Community Greater Miami
En Español / An Kreyòl
PWOGRAM SIP“ POU TOUT AYISYEN KI GEN KANS»

HAITIAN CANCER SUPPORT PROGRAM

Haitian Cancer Support Program

Nan CSCGM, nou pran angajman pou nou bay sèvis ak sipò pou tout moun ki gen kansè. Pwogram sipò pou Ayisyen ki gen kansè a se yon pwogram ki vle adrese pi byen bezwen moun ki gen kanse nan kominote Ayisyèn nan. Nou ofri pwogram fòmasyon, egzèsis ak nitrisyon epi gwoup sipò emosyonèl an Kreyòl. Nou rankontre nan Jackson Memorial ak Jackson North.

Si ou vle plis infòmasyon, contacte Pascale Denis Denizé nan:
305-668-5900 ext.221 ou byen imèl: Pascale@CancerSupportCommunityMiami.org

At CSCGM we are committed to providing support services to everyone affected by cancer. The Haitian Cancer Support Program is a program designed to better address the needs of cancer survivors in the Haitian community. We now offer education, support, and healthy living groups in Creole. Meetings are held at Jackson Memorial and Jackson North.

For more information, contact Pascale Denis Denizé at 305-668-5900 ext. 221 Or e-mail: Pascale@CancerSupportCommunityMiami.org


Group Sipò emosyonèl
KatriyŤm jedi nan mwa a de 10 am - 12:00 Noon
TwazyŤm vandredi nan mwa a de 5:30 - 7:30 pm m

Pwogram Fòmasyon ak Nitrisyon
Dezyèm jedi nan mwa a de 10:00 am-12:00 pm

Pwogram Egzèsis Tai Chi
TwazyŤm vandredi nan mwa a de 5 - 5:30 pm

Support Group
Fourth Thursday of the month, 10 am - 12:00 Noon
Third Friday of the month, 5:30 - 7:30 pm

Educational and Nutrition Program
Second Thursday of the month, 10 am - 12:00 Noon

Exercise Tai Chi Program
Third Friday of the month, 5 - 5:30 pm


So that no one faces cancer alone.®
konsa pèsonn pa pou kont li lè li gen kansè

WE THANK OUR GENEROUS SPONSOR / NOU VLE REMÈSYE

Sharp General Contractors

 

Cancer Support Community Greater Miami © 2017